Download onze privacy policy, of lees deze hieronder

1. Wij zijn AVG compliant

1. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden.

2. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke

Omdat wij de doeleinden bepalen waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt.

3. De persoonsgegevens die wij verwerken.

Als je een klant bent van Patroon Legal Design

Persoonsgegevens Wij gebruiken deze gegevens om: Grondslag

Contact gegevens– naam, e-mail, telefoonnummer

 • Om met jou in contact te komen en te blijven.
 • Om jou te identificeren, als dat nodig is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke plicht

Bank gegevens – Rekeningnummer, IBAN en BIC.

 • Om jouw betalingen te controleren en te administreren.
 • Om onze debiteurenlijst met openstaande facturen bij te houden.
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke plicht

Gegevens in gedeelde documentatie – zoals namen, aandeelhouder relaties, fiscale informatie and adressen.

Om onze juridische diensten te kunnen leveren

 • Uitvoering overeenkomst

Als je solliciteert bij Patroon Legal Design

Persoonsgegevens Wij gebruiken deze gegevens om: Grondslag

Contact gegevens– naam, e-mail, telefoonnummer

 • Om met jou in contact te komen en te blijven.
 • Gerechtvaardigd belang

Sollicitatie gegevens– zoals informatie uit je CV, motivatiebrief en LinkedIn profiel.

 • om in te schatten welke sollicitant een geschikte kandidaat is.

 • Gerechtvaardigd belang

4. Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de hierboven genoemde doeleinden:

Persoonsgegevens in onze administratie voor de Belastingdienst | Deze gegevens bewaren wij zeven (7) jaar. We kunnen deze gegevens ook langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Persoonsgegevens van klanten| Deze gegevens bewaren wij zolang wij tot maximaal twintig (20) jaar nadat de samenwerking met de klant is beëindigd. We kunnen deze gegevens ook langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Overige informatie| Wij bewaren overige persoonsgegevens alleen zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden. Deze verwijderen wij zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.

5. We kunnen persoonsgegevens delen met onze verwerkers.

We maken gebruik van derde dienstverleners (verwerkers). We geven alleen die persoonsgegevens aan derde dienstverleners welke voor hen noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren die zij aan ons verlenen. Voorbeelden van verwerkers zijn: Hoasted, MS Office 365, Gsuite, Tresorit and Notion. Het gebruik van verwerkers is in lijn met de AVG. We delen geen persoonsgegevens met andere partijen dan onze verwerkers. Tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We zullen je persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

6. Als onze verwerkers buiten de EU gevestigd zijn, kan het zijn dat we data delen met partijen buiten de EU.

Het delen van gegevens met partijen buiten de Europese Unie zal altijd conform de AVG plaatsvinden.

7. We beschermen jouw persoonsgegevens.

We beschermen jouw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We nemen onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen:

 • Intern zijn (persoons)gegevens alleen beschikbaar in een afschermde omgeving, die door elke medewerker enkel toegankelijk is met een wachtwoord.
 • Onze medewerkers hebben hun draagbare apparaten, zoals laptops, mobiele telefoons en tablets, vergrendeld met een wachtwoord. (Persoons-)gegevens zijn toegankelijk via tweestaps-verificatie.
 • De (Persoons)gegevens waarvan een hard-copy vereist is, zijn opgeslagen in een afsluitbare dossierkast in een afsluitbare kamer.
 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

8. We kunnen deze privacy policy wijzigen

Als wij de Privacy Policy op significante wijze veranderen, dan zullen wij daar een melding van maken op onze Website samen met de bijgewerkte Privacy Policy.

9. Jouw rechten en onze contactgegevens

De betrokkenen van wie wij Persoonsgegevens verzamelen hebben het recht om:

 • Ons te verzoeken om gegevens te corrigeren, te verwijderen of te updaten.
 • Ons te verzoeken om een kopie van de Persoonsgegevens die we verwerkt hebben. Wij kunnen deze kopie op verzoek van betrokkene ook doorsturen naar een andere databeheerder.
 • De toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat de toestemming is ingetrokken
 • bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien betrokkene denkt dat wij gegevens onrechtmatig verwerken.

last updated: April 2020

Patroon Legal Design B.V. | Hamerstraat 19-1, 1021 JT, Amsterdam | +31 20 303 60 50 | info@patroonlegaldesign.com